Kurs języka niemieckiego

Kurs języka niemieckiego adresowany jest do uczestników projektu „Zaopiekuj się swoją przyszłością”, zainteresowanych opanowaniem języka niemieckiego w stopniu umożliwiającym wykorzystanie umiejętności językowych w środowisku pracy w charakterze opiekuna medycznego.

Celem kursu jest zapoznanie się ze słownictwem z zakresu pracy opiekuna medycznego, budowania relacji z podopiecznym i jego rodziną, zagadnień językowych z terapii zajęciowej, fizjoterapii, rehabilitacji, podstaw farmakoterapii i zasad żywienia osób starszych.

Kurs języka niemieckiego realizowany będzie w dwóch grupach: we Włocławku oraz Wielgiem. Uczestnicy otrzymają niezbędne materiały szkoleniowe.

 

Kurs trwa od marca do czerwca 2015 roku w wymiarze 60 godzin.

 

Projekt „Zaopiekuj się swoją przyszłością” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych, Poddziałanie 9.6.1 Upowszechnienie kształcenia osób dorosłych w formach szkolnych.