Komunikaty

Świadectwa potwierdzające kawlifikacje w zawodzie

Od 28 sierpnia można odbierać świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie opiekun medyczny. Świadectwa należy odbierać osobiście w godzinach 9:00-15:00 w pok. 10 przy ul. 3 Maja 17 we Włocławku.

 

Wyniki egzaminu potwirdzającego kwalifiakcje w zawodzie!

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna ogłosiła wyniki egzaminu zewnętrznego, do którego przystąpili słuchacze Akademickiej Szkoły Policealnej przy PWSZ we Włocławku na kierunku opiekun medyczny. Do egzaminu po roku nauki na sześćdziesięciu słuchaczy przystąpiły 54 osoby. Egzamin zdało 100% przystępujących do egzaminu. To imponujący wynik na tle rezultatów uzyskiwanych przez inne szkoły policealne w regionie.
Aby uzyskać kwalifikacje do wykonywania zawodu opiekuna medycznego niezbędne jest zdanie egzaminu organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Egzamin zewnętrzny składa się z części pisemnej oraz praktycznej. W PWSZ w tym roku szkolnym egzamin pisemny odbył się 22 czerwca. Składał się z testu 40 pytań jednokrotnego wyboru. Aby zdać egzamin należało uzyskać co najmniej 50% punktów. Egzaminy praktyczne trwały od 23 czerwca do 1 lipca. Każdego dnia do egzaminu mogło podejść maksymalnie 9 osób tj. 3 zmiany egzaminacyjne po 3 osoby na każdej zmianie. Każda zmiana egzaminacyjna trwała 120 minut. Zdający musieli wykonać przygotowane przez ekspertów Centralnej Komisji Egzaminacyjnej zadanie praktyczne bezpośrednio oceniane przez zewnętrznego egzaminatora. Aby zdać egzamin praktyczny wymagane jest uzyskanie 75% punktów. Średnia punktów uzyskanych z egzaminu pisemnego to 78%, natomiast z egzaminu praktycznego 94%.

Gratulujemy!

 

Zakończenie roku szkolnego 2014/2015

Uroczyste zakończenie roku szkolnego oraz rozdanie świadectw odbędzie się 19 czerwca br. o godz. 17:00 w sali Senatu przy ul. 3 Maja 17 we Włocławku. Słuchacze proszeni są o zgłaszanie się przed uroczystością (od 15:00) do pok. 10 w celu dokonania formalności.

 

Sesja egzaminacyjna w II semestrze

Zgodnie z organizacją roku szkolnego 2014/2015 egzaminy semestralne odbędą sie w dniach 23-24 maja oraz 30-31 maja 2015 roku wg harmonogramu:

- oddział A 23, 24, 31 maja 2015 roku,

- oddział B 23, 24, 30, 31 maja 2015 roku,

- oddział C 23, 24, 30, 31 maja 2015 roku.

 

Informacja dotycząca egzaminu praktycznego

Osoby zdające część praktyczną egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe powinny mieć ze sobą identyfikator jako integralną część odzieży ochronnej oraz zegarek z sekundnikiem.

 

Informacja o obiadach

Zgodnie z Wytycznymi kwalifikowalności wydatków w projektach PO KL obiady serwowane są podczas form wsparcia trwających co najmniej 6 godzin lekcyjnych. W maju każda grupa będzie miała zjazd trwający 5 godzin lekcyjnych. W związku z powyższym, w tych dniach nie będzie zamówionego obiadu:

- 9 maja grupa B

- 16 maja grupa C

- 17 maja grupa A.

 

Rozliczenie z realizacji praktyki zawodowej

Wypełnione dzienniczki praktyk, powtierdzające odbycie obowiązkowego wymiaru praktyki pedagogicznej, należy dostarczyć do szkoły najpóźniej do 18 maja 2015 roku.

 

Komunikat dla grupy A

w dniach 25-26 kwietnia 2015 roku grupa A zajęcia realizować będzie w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Żeromskiego 28A zgodnie z harmonogramem:

- 25 kwietnia grupa A1

- 26 kwietnia grupa A2

Prosimy o przybycie do DPS na godzinę 8:00.

 

Terminy egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna informuje, że egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie odbędzie się w następujących terminach:

- część pisemna 22 czerwca 2015 roku o godzinie 14:00

- część praktyczna 23 czerwca-01 lipca 2015 roku (w godzinach 8:00, 12:00, 16:00)

Komunikat dotyczący przyborów

 

Odwołane zajęcia z języka niemieckiego grupa C

W dniu 18 marca 2015 roku odwołany zostaje kurs języka niemieckiego dla grupy C w Wielgiem. Zajęcia zostanną odpracowane w innym terminie. Kolejne zajęcia odbędą się zgodnie z harmonogramem 25 marca 2015 roku o 15:00 w ZPO w Wielgiem.

 

Zmiana planu Grypy A

W dniach 21-22 marca modyfikacji uległ plan zajęć grypy A. Aktualny rozkałd zajęć w zakładce Plan.

 

Uwaga!

Zgodnie z regulaminem praktyk par. 8 ust. 3 i 4, osoby które z przyczyn usprawiedliwionych nie mogą zrealizować praktyki zawodowej w I semestrze, powinny wystapić z pisemną prośbą  o przesunięcie tego terminu. Podania można składać w pok. 10 przy ul. 3 Maja 17 we Włocławku.

 

Regulamin praktyk

 

Uwaga!

Informujemy, że osoby odbywające praktykę zawodową w domach pomocy społecznej zobowiązane są do zaopatrzenia w rękawiczki ochronne we własnym zakresie.

 

Uwaga!

Informujemy, że sesja egzaminacyjna w semestrze I roku szkolnego 2014/2015 odbędzie się w dniach 17-18 stycznia oraz 24-25 stycznia 2015 roku. Egzaminy z przedmiotów: Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną oraz Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy maja charakter pisemny oraz ustny. Proszę o zapoznanie się z Regulaminie oceniania, dostępnym na stronie internetowej. Wszystkie egzaminy odbywać się będą w budynku dydaktycznym przy ul. Mechaników 3. Indeksy niezbędne podczas sesji egzaminacyjnej otrzymacie Państwo od wychowawców klas najpóźniej 10 stycznia 2015 roku. 

 

Uwaga!

13 grudnia 2014 roku odbędzie się spotkanie z koordynatorem kształcenia praktycznego – p. Izabelą Patroniak w sprawie praktyki zawodowej realizowanej w I semestrze. Osoby, które na poprzednim zjeździe nie zdeklarowały placówki do realizacji praktyki, zostały przypisane losowo.

 

Uwaga!

Informujemy, że część pisemna egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe odbędzie się 22 czerwca 2015 roku. Aby podejść do egzaminu zobowiązani są Państwo do złożenia deklaracji, którą otrzymacie od wychowawców klas. Deklaracje należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 10 stycznia 2015 roku.

  

Uwaga!

W zakładce Akty prawne znajdują się druki Rozliczeń kosztów dojazdów, które należy składać (najlepiej na ostatnich grudniowych zajęciach) w biurze projektu. 

 

Uwaga!

Do 30 listopada 2014 roku prosimy o wybór placówek, do których zostaną Państwo skierowani na praktykę zawodową. Placówki można wybierać spośród podmiotów, z którymi szkoła zawarła porozumienia. Słuchacze, którzy kwalifikują się do zwolnienia z obowiązku odbycia praktyki zawodowej, zobowiązani są dostarczyć zaświadczenie o zatrudnieniu. Wzór zaświadczenia do pobrania na stronie internetowej lub w biurze projektu. Wzór zaświadczenia o zatrudnieniu.

Osoby, które nie wybiorą placówek do 30 listopada br. zostaną przydzielone losowo.

 

Uwaga!

Słuchacze, którzy mają potwierdzone zaliczenie przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości innym świadectwem niż złożone podczas rekrutacji, zobowiązani są niezwłocznie poinformować o tym nauczyciela oraz zespół projektowy. Prosimy o dostarczenie świadectw do 29 listopada 2014 roku.

 

Uwaga!

Słuchacze, którzy nie odebrali skierowań na obowiązkowe ochronne szczepienia przeciw WZW typu B oraz badania sanitarno-epidemiologiczne proszeni są o bezzwłoczny odbiór w/w dokumentów. Przypominamy, że zarówno szczepienie jak i badania sanitarno-epidemiologiczne są konieczne do rozpoczęcia obowiązkowej praktyki.

Powyższe dokumenty można odbierać w biurze projektu (pok. 26 lub pok. 10) podczas dyżurów zespołu projektowego w czasie zjazdów oraz podczas wyznaczonych dyżurów w trakcie tygodnia.

  

Uwaga!

Słuchacze, którzy złożyli Wnioski o wyrażenie zgody na zwrot kosztów dojazdu na zajęcia teoretyczne i praktyczne i nie załączyli stosownych dokumentów zobowiązani są do uzupełnienia wniosku o następujące dokumenty:

• zaświadczenie o cenie biletu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się zajęć teoretycznych i praktycznych (w przypadku grupy z Wielgiego - dwa zaświadczenia: z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania zajęć teoretycznych i z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania zajęć praktycznych),
• dokumentów potwierdzających trudną sytuację życiową: zaświadczenie o dochodach, decyzja o uznaniu za osobę bezrobotną, itp.

Powyższe dokumenty należy dostarczyć do biura projektu najpóźniej do 30 listopada br. (Dokumenty można składać podczas dyżurów zespołu projektowego w czasie zjazdów lub podczas wyznaczonych dyżurów w trakcie tygodnia).

Rozpatrywane będą tylko kompletne wnioski!
Decyzje o przyznaniu zwrotu kosztów dojazdu podane zostaną na zjeździe 6-7 grudnia 2014 r. Proszę przygotować numery kont bankowych.