Technik geodeta

Zawód: Technik geodeta

Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.

W cyklu kształcenia realizowanych jest 320 godz. praktyk zawodowych.

Kwalifikacje: zakładanie i pomiar osnów geodezyjnych oraz wykonywania pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych terenu; sporządzanie opracowań geodezyjnych
i kartograficznych na podstawie danych pomiarowych lub projektowych; wykonywanie pomiarów realizacyjnych, inwentaryzacyjnych, po wykonawczych i kontrolnych obiektów budowlanych i urządzeń technicznych oraz opracowywania wyników tych pomiarów.

Technik geodeta odszukuje punkty graniczne i wykonuje ich pomiar; wykonuje czynności techniczno-prawne związane ze wznowieniem punktów granicznych oraz rozgraniczeniem, podziałem, scaleniem i wywłaszczeniem nieruchomości; sporządza dokumentację geodezyjną do celów prawnych; kompletuje dokumentację geodezyjną dotyczącą wznowienia punktów granicznych oraz rozgraniczenia, podziału, scalenia i wywłaszczenia nieruchomości.

Praca: technik geodeta może podjąć pracę w: firmach drogowych budujących i utrzymujących drogi i obiekty mostowe, biurach projektowych dróg i obiektów mostowych, organach administracji państwowej i samorządowej, przedsiębiorstwie geodezyjnym, firmie kartograficznej, wydawnictwie publikującym atlasy, mapy, może prowadzić własną działalności gospodarczą w ramach wyuczonych kwalifikacji zawodowych.