Technik drogownictwa

Zawód: Technik drogownictwa

Kwalifikacje: Organizowanie, prowadzenie i koordynowanie robót związanych
z budową i utrzymaniem dróg oraz obiektów mostowych. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej.

Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.

W cyklu kształcenia realizowanych jest 320 godz. praktyk zawodowych.

Technik drogownictwa posługuje się dokumentacją projektową dróg i obiektów mostowych; dobiera materiały do budowy; sporządza harmonogramy robót związanych z budową dróg
i obiektów mostowych; organizuje i nadzoruje realizację prac; wykonuje pomiary ruchu drogowego; ocenia jakość wykonania robót; prowadzi dokumentację ewidencyjną, podejmuje działania związane z zapewnieniem odpowiedniego stanu dróg i obiektów mostowych.

Praca: Absolwent szkoły w zawodzie technik drogownictwa może podjąć pracę w: firmach drogowych budujących i utrzymujących drogi i obiekty mostowe, biurach projektowych dróg i obiektów mostowych, organach administracji państwowej i samorządowej, wytwórniach materiałów budowlanych i drogowych, kopalniach kruszyw budowlanych i drogowych, może prowadzić własną działalności gospodarczą w ramach wyuczonych kwalifikacji zawodowych.