Technik BHP

Zawód: Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

kwalifikacje: Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

Nauka trwa 1,5 roku, tj. 3 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym

W cyklu kształcenia realizowanych jest 160 godz. praktyk zawodowych

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy przygotowuje i przedkłada kierownikowi zakładu pracy analizy dotyczące BHP oraz propozycje usunięcia występujących zagrożeń, bada przyczyny wypadków w pracy i wnioskuje o ich usunięcie, prowadzi rejestr dokumentów dotyczących wypadków przy pracy i chorób zawodowych, wstrzymuje pracę maszyn
i urządzeń w razie zagrożenia życia i zdrowia pracowników, odsuwa od pracy osoby dla których praca na określonym stanowisku jest wzbroniona, prowadzi szkolenia wstępne nowo przyjętych pracowników.

Praca: W każdej firmie liczącej powyżej stu pracowników musi być zatrudniony specjalista odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy - inspektor BHP. Małe firmy zatrudniają specjalistów BHP na umowę zlecenie.