Technik archiwista

Zawód: Technik archiwista

Kwalifikacje: Organizacja i prowadzenie archiwum

Opracowywanie materiałów archiwalnych

Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym

W cyklu kształcenia realizowanych jest 160 godz. praktyk zawodowych

Technik archiwista posiada wiedzę umożliwiającą między innymi zakładanie, organizowanie i prowadzenie archiwum; gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie zasobu archiwalnego; obsługę komputerowego systemu informacji archiwalnej; zarządzanie dokumentacją w kancelariach urzędów i innych jednostek organizacyjnych.

Praca: Absolwenci szkoły mają możliwość podjęcia pracy w: archiwach zakładowych, archiwach urzędów państwowych i samorządowych, muzeach, bankach, szpitalach, sądach, kancelariach prawnych i notarialnych, prywatnych firmach zajmujących się wykonywaniem usług archiwizacyjnych oraz na bazie uzyskanych uprawnień zawodowych podjęcia własnej działalności gospodarczej.