Opiekun w domu pomocy społecznej

Zawód: Opiekun w domu pomocy społecznej

Kwalifikacje: Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej

Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.

W cyklu kształcenia realizowanych jest 320 h praktyk zawodowych.

Charakterystyka zawodu

Opiekun w domu pomocy społecznej stymuluje rozwój i aktywizuje osoby przebywające w domu pomocy społecznej oraz wykorzystuje w tym celu różnorodne metody
i narzędzia terapii; aktywnie włącza się i wzmacnia profesjonalne działania w zakresie realizacji indywidualnego planu pracy i pomocy osobie przebywającej w domu pomocy społecznej lub innej instytucji opiekuńczej.

Do obowiązków opiekuna w domu pomocy społecznej należy pomoc i towarzyszenie w codziennych czynnościach z zakresu samoobsługi i higieny osobistej, pielęgnacja oraz dbanie o zdrowie i higienę osobistą osób chorych i niesamodzielnych, doradzanie w zakresie planowania wydatków lub sposobu spędzania czasu wolnego, mobilizowanie podopiecznego do aktywnego spędzania czasu wolnego oraz rozwijanie jego zainteresowań.

Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. Opiekun w domu pomocy społecznej wykorzystując różne metody i narzędzia terapii lub rehabilitacji stymuluje rozwój oraz aktywizuje osoby przebywające w domu pomocy społecznej. Aktywnie włącza się i wzmacnia profesjonalne działania w zakresie realizacji indywidualnego planu pracy oraz pomocy osobie, która przebywa w domu pomocy społecznej bądź innej instytucji opiekuńczej. Opiekun w domu pomocy społecznej zajmuje się udzielaniem pomocy i towarzyszeniem w codziennych czynnościach w zakresie higieny osobistej i samoobsługi. Ponad to zajmuje się pielęgnacją, dbaniem o zdrowie osób chorych oraz niesamodzielnych, doradzaniem w zakresie sposobu spędzania wolnego czasu, czy mobilizowaniem do rozwijania jego zainteresowań.

Możliwość zatrudnienia i stanowiska pracy absolwenta

Absolwenci Policealnej Szkoły Zawodowej po ukończeniu kierunku opiekun w domu pomocy społecznej mogą być zatrudnieni w domach oraz ośrodkach pomocy społecznej lub w innych instytucjach opiekuńczych.

Opis kształcenia

Absolwent Policealnej Szkoły Zawodowej kształcącej w zawodzie opiekun w domu pomocy społecznej powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) rozpoznawania i oceniania stanu funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego osoby podopiecznej;

2) opracowywania indywidualnego planu procesu pomocy i opieki dla osoby podopiecznej przebywającej w instytucji opiekuńczo-leczniczej, uwzględniającego poziom możliwości psychofizycznych osoby podopiecznej oraz zasoby instytucji;

3) sprawowania opieki nad osobą podopieczną niesamodzielną, niepełnosprawną lub przewlekle chorą oraz udzielanie jej wsparcia emocjonalnego;

4) utrzymywania sprawności i aktywizowanie podopiecznych we współpracy z zespołem terapeutycznym;

5) wspierania oraz motywowania osoby podopiecznej do podejmowania aktywnych form spędzania czasu wolnego umożliwiających samorealizację, rozwijających zainteresowania i usprawniających psychofizycznie.

 

PLAN NAUCZANIA.

PODBUDOWA PROGRAMOWA: szkoła dająca wykształcenie średnie

SYMBOL CYFROWY: 341203

Forma: ZAOCZNA

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

1.Podstawy organizacji domu opieki społecznej

2.Biopsychospołeczne funkcjonowanie człowieka

3.Teoretyczne podstawy opieki

4.Metodyka pracy opiekuńczo-wspierającej

5.Język obcy w pomocy społecznej

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

1.Usługi opiekuńcze

2.Aktywizacja osoby podopiecznej

3.Trening umiejętności społecznych

4. Podstawy przedsiębiorczości.