Opiekun osoby starszej

Zawód: Opiekun osoby starszej

Kwalifikacje: Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej

Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.

W cyklu kształcenia realizowanych jest 320 h praktyk zawodowych.

 

OPIEKUN OSOBY STARSZEJ - opis zawodu

Opiekun osoby starszej udziela pomocy i świadczy usługi opiekuńcze osobom starszym, które nie mają dostatecznego wsparcia ze strony rodziny lub innych osób z najbliższego otoczenia. Zadaniem opiekuna jest aktywizowanie osób starszych z wykorzystaniem różnego rodzaju metod terapii. Opiekun pomaga podopiecznemu w codziennych czynnościach domowych. Zajmuje się pielęgnowaniem oraz dbaniem o zdrowie, higienę osobistą ludzi chorych i niesamodzielnych

Zadaniem opiekuna osoby starszej jest rozpoznanie i zaspokajanie podstawowych potrzeb życiowych osoby starszej, a także pomoc w utrzymaniu aktywności ruchowej oraz udzielanie pomocy w sytuacji zagrożenia zdrowia.

ZADANIA ZAWODOWE

 • Planowanie kompleksowej pomocy i opieki, z uwzględnieniem potrzeb osoby starszej, rozwiązań prawnych oraz dostępnych świadczeń i usług
 • Udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów społecznych i osobistych osoby starszej w celu podniesienia jakości jej życia.
 • Udzielanie pomocy w prowadzeniu gospodarstwa domowego i w zarządzaniu materialnymi i niematerialnymi zasobami podopiecznego oraz występowania w roli rzecznika praw i interesów podopiecznego.
 • Stosowanie różnych metod pracy podczas sprawowania opieki nad osobą straszą.
 • Współdziałanie z rodziną, środowiskiem lokalnym oraz specjalistami uczestniczącymi w procesie opieki nad osobą starszą.
 • Wykonywanie podstawowych zabiegów higienicznych oraz czynności opiekuńczych.
 • Pobudzanie aktywności oraz sprawności fizycznej i psychicznej osoby starszej.
 • Udzielanie pomocy osobie starszej w korzystaniu z usług medycznych i socjalnych.
 • Udzielanie pomocy podopiecznemu w nawiązaniu i podtrzymaniu kontaktów społecznych.
 • Wspieranie podopiecznego w rozwijaniu jego zdolności twórczych oraz organizowaniu różnych form spędzania czasu wolnego.

WYMAGANE CECHY

 • Umiejętność dostrzegania potrzeb i problemów drugiego człowieka
 • Życzliwość, wyrozumiałość, cierpliwość, opiekuńczość oraz gotowość do udzielania pomocy osobom starszym
 • Zdolność do podejmowania samodzielnych decyzji
 • Odpowiedzialność, obowiązkowość, uczciwość
 • Kultura osobista i takt.

WYKSZTAŁCENIE

Uprawnienia  do wykonywania zawodu  opiekun osoby starszej uzyskuje się po ukończeniu policealnej szkoły medycznej, takiej jak nasza. W czasie kształcenia na kierunku opiekun osoby starszej słuchacz zdobywa wiedzę teoretyczną  z zakresu: psychologii, pedagogiki
i socjologii, anatomii, fizjologii i patologii człowieka, zdrowia publicznego oraz umiejętności praktycznych w opiece nad osobą starszą.

ZATRUDNIENIE

Praca: domy i ośrodki pomocy społecznej, wszystkie instytucje opiekuńcze. Opiekunowie osób starszych mogą również wykonywać swój zawód prowadząc własną działalność gospodarczą.Opiekunowie osoby starszej znajdują zatrudnienie w państwowych i prywatnych instytucjach służby zdrowia (szpitale, zakłady opiekuńczo-lecznicze, środowisko domowe).

W ostatnich czasach wzrasta zapotrzebowanie na usługi opiekuńczo- pielęgnacyjne dla osób starszych. Zdobycie zawodu  opiekuna osoby starszej jest doskonałą drogą do znalezienia pracy na obecnym rynku pracy nie tylko w Polsce, ale też za granicą np. w Niemczech czy krajach Skandynawii.

POKREWNE

 • Opiekun medyczny
 • Asystent osoby niepełnosprawnej