Opiekun medyczny

Zawód: Opiekun Medyczny

Kwalifikacje: Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

Nauka trwa 1 rok tj.2 semestry w systemie zaocznym

W cyklu kształcenia realizowanych jest 160 godz. praktyk zawodowych

Opiekun medyczny to zawód, który został wprowadzony do klasyfikacji zawodów w Polsce w lipcu 2007 roku.

Opiekun Medyczny

Charakterystyka zawodu opiekuna medycznego:

Zawód pomocniczy w zakresie czynności opiekuńczo-pielęgnacyjnych u chorych w środowisku szpitalnym lub domowy.

Opiekun medyczny to osoba, która w sposób profesjonalny pomaga osobie chorej i niesamodzielnej zaspokoić jej podstawowe potrzeby życiowe. Opiekun medyczny rozpoznaje i rozwiązuje problemy opiekuńcze osoby chorej i niesamodzielnej w różnym wieku. Jest to osoba, która pomaga swoim podopiecznym zaspokajać potrzeby biopsychospołeczne. Asystując personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych, pomaga mu i jednocześnie wspiera osobę chorą i niesamodzielną. Podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej osobie chorej i niesamodzielnej podejmuje współpracę z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym. Opiekun medyczny to zawód zaufania publicznego. Poprzez swoją postawę zawodową popularyzuje zachowania prozdrowotne.

 Do zadań opiekuna medycznego należy:

 • rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów opiekuńczych osoby chorej
  i niesamodzielnej o różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku;
 • pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu podstawowych potrzeb biologicznych;
 • pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej w podtrzymywaniu aktywności społecznej;
 • aktywizowanie osoby chorej i niesamodzielnej do zwiększania samodzielności życiowej;
 • zapewnienie osobie chorej i niesamodzielnej bezpieczeństwa fizycznego
  i psychicznego;
 • zapewnienie osobie chorej i niesamodzielnej higienicznych warunków otoczenia;
 • wykonywanie zabiegów higienicznych;
 • współdziałanie z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym;
 • asystowanie pielęgniarce podczas wykonywania zabiegów pielęgniarskich;
 • użytkowanie urządzeń, przyborów oraz narzędzi do wykonywania zabiegów higienicznych;
 • konserwacja przyborów i narzędzi stosowanych podczas wykonywania zabiegów pielęgniarskich;

Możliwości zatrudnienia opiekuna medycznego:

 • szpitale - oddziały szpitalne
 • zakłady opiekuńczo-lecznicze
 • ośrodki i domy pomocy społecznej
 • niepubliczne zespoły opieki zdrowotnej
 • indywidualna opieka w domu pacjenta
 • środowiskowe domy pomocy
 • fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych

Plan nauczania dla zawodu opiekuna medycznego

 • anatomia
 • psychologia
 • zdrowie publiczne
 • opieka nad osobą chorą i niesamodzielną
 • pracownia zabiegów higienicznych
 • podstawy prawa i ekonomiki
 • zajęcia praktyczne
 • praktyka zawodowa: 4 tygodnie x 40 godzin