Asystent osoby niepełnosprawnej

Zawód: Asystent Osoby Niepełnosprawnej

Kwalifikacje: Udzielanie pomocy i wsparcia osobom niepełnosprawnym

Nauka trwa 1 rok tj.2 semestry w systemie zaocznym

W cyklu kształcenia realizowanych jest 320 godz. praktyk zawodowych

Zawód asystenta osoby niepełnosprawnej jest zawodem nowym w obszarze medyczno-społecznym, związanym z pomocą społeczną. Historia jego powstania sięga roku 2001, gdy rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej został wpisany do systemu kształcenia.

Asystent osoby niepełnosprawnej uzyskuje kwalifikację po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Asystent Osoby Niepełnosprawnej

Opis zawodu: Asystent Osoby Niepełnosprawnej współpracuje z osobą niepełnosprawną, jej rodziną, pracownikiem socjalnym, pedagogiem, psychologiem, rehabilitantem
i innymi specjalistami w celu włączenia podopiecznego w życie społeczne w obszarze rehabilitacji, edukacji i doskonalenia zawodowego, zatrudnienia, czasu wolnego, usług i świadczeń. Miejscem pracy Asystenta jest środowisko zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć diagnozować warunki życia osoby niepełnosprawnej i dążyć do usuwania wszelkiego typu barier (psychologicznych, społecznych, architektonicznych, komunikacyjnych), współuczestniczyć w opracowaniu i współtworzyć indywidualne programy rehabilitacji i pomocy osobie niepełnosprawnej, weryfikować program w oparciu o nowe dane, udzielać porad i pomocy dotyczących zaspokojenia potrzeb i rozwiązywania problemów, opiekować się osobą niepełnosprawną- pobudzać aktywność osoby niepełnosprawnej oraz jej rodziny w celu zaspokojenia potrzeb biopsychospołecznych. Motywować niepełnosprawnego do podjęcia rehabilitacji, stosować w razie potrzeby zabiegi pielęgnacyjne w opiece nad przewlekle chorym, nieprzytomnym i umierającym, udzielać pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia ludzkiego.

Możliwe miejsca pracy to:

  • miejsce zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
  • stowarzyszenia i fundacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych,
  • Ośrodki Pomocy Społecznej prowadzące działy usług opiekuńczych.

Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu:

  • zainteresowania humanistyczne( społeczne, pedagogiczne),
  • umiejętność nawiązywania kontaktów i umiejętności komunikacyjne,
  • spostrzegawczość,
  • odporność na stres,
  • umiejętność pokonywana przeszkód i ograniczeń w działaniu,
  • zdolności organizacyjne.